ÁSZF

Általános szerződési és felhasználói feltételek

(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT)

1. A webhely üzemeltetője

A https://www.yepcontent.com/ internet címen elérhető webhelyet a

YEP CONTENT Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: YEP CONTENT Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-373131 – Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Adószám: 28766782-2-42 Székhely: Magyarország, 1089 Budapest, Kálvária utca 7.

Telephely: Magyarország, 1089 Budapest, Kálvária utca 7.

Üzleti tevékenység helye: Magyarország, 1089 Budapest, Kálvária utca 7. Telefon: +36 70 428 8288 E-mail cím: yepcontent.academy@gmail.com

(a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

Szolgáltató bankszámla adatai:

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt. Pénzforgalmi jelzőszám: 11763079-30659889-00000000 IBAN: HU61 1176 3079 3065 9889 0000 0000 SWIFT kód: OTPVHUHB

Kamarai regisztrációs szám:

BU28766782 - Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

2. Ügyfélszolgálat

Felhasználók az alábbi elérhetőségeken fordulhatnak Szolgáltató ügyfélszolgálatához:

2.1. Telefonon

Telefonszám: +36 70 428 8288 – a hívás nem emelt díjas! Elérhető hétfőtől péntekig 09.00 órától 17.00 óráig.

2.2. E-mail-ben

E-mail cím: yepcontent.academy@gmail.com

Az ilyen úton érkező e-mail-ekre a Szolgáltató az érkezéstől számított 2 munkanapon belül válaszol.

3. A magyar jog kikötése

3.1. A fent meghatározott internetcímen elérhető webhelyet (a továbbiakban: webhely) üzemeltető Szolgáltató Magyarországról nyújtja szolgáltatását, a szolgáltatás Magyarországra irányul. A szolgáltatás nyújtására, Szolgáltatóra, valamint a Felhasználókra e szerződés keretein belül a magyar és az európai jog alkalmazandó, különös tekintettel

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február

28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról,

- Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (a továbbiakban: Ptk.),

- a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényre,

- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényre,

- a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.

26.) Korm. rendeletre,

- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi

XLVIII. törvényre,

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre

- és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletre.

3.2. Jelen általános szerződési és felhasználói feltételekben (a továbbiakban: szerződési feltételek vagy ÁSZF) említett időpontok, időintervallum megjelölések a közép európai idő szerint értendők.

3.3. A jelen szerződési feltételekben említett munkanapok, munkaszüneti- és ünnepnapok alatt a magyar munkanapokat, munkaszüneti- és ünnepnapokat kell érteni.

4. Általános szerződési és felhasználói feltételek hatálya és alanyai

4.1. Jelen szerződési feltételek a webhelyen elérhető szolgáltatásokra, a webhely felhasználására, a webhelyen megrendelhető alkalmazások, videók (a továbbiakban: tartalmak) értékesítésére vonatkoznak.

4.2. A szerződés felei:

4.2.1. A fent azonosított Szolgáltató, mint a webhely üzemeltetője és a szolgáltatások nyújtója. 4.2.2. Felhasználó, mint a webhelyről tartalmat megrendelő vásárló, valamint a webhely weboldalait meglátogató személy. Felhasználó lehet minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, ideértve a külföldi jogalanyokat is, amennyiben az itt megfogalmazott szerződési feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen szerződési feltételek keretében kötendő szerződést cselekvőképtelen személy, vagy korlátozottan cselekvőképes személy a Ptk. szabályai szerint kötheti meg.

4.3. A szerződési feltételek a webhelyen történő elhelyezéstől hatályos, és határozatlan időre szól.

5. A távollévők közötti, elektronikus úton kötött szerződésre vonatkozó általános tájékoztatás

5.1. A webhelyen megrendelhető tartalmak lényeges tulajdonságairól Felhasználó a megrendelést megelőzően a webhely tartalmak tulajdonságait leíró oldalain tájékozódhat.

5.2. A szerződéskötés nyelve magyar.

5.3. A webhelyen leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.

5.4. Szolgáltató a megrendelés megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül köteles visszaigazolni. Ha a visszaigazolás nem érkezik meg Felhasználóhoz 48 órán belül, akkor Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

5.5. A megkötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt Szolgáltató nem iktatja, és a későbbiekben nem lesz írásban hozzáférhető.

5.6. Szolgáltató magatartási kódexnek nem vetette alá magát, így az nem áll rendelkezésre nála.

5.7. Felhasználó a megrendelés elküldése előtt a megrendelés lépései során tájékoztatást kap a tartalmakhoz való hozzáférés módjáról, valamint a lehetséges fizetési módokról.

5.8. A szerződési feltételeket és a jogszerű tájékoztatáshoz szükséges dokumentumokat Felhasználó a megrendelésének e-mail útján történő visszaigazolásához csatolt dokumentumként megkapja, a megrendelésének beérkezésekor aktuális tartalommal. Ezen felül a szerződési feltételeket és tájékoztatókat Felhasználó a dokumentumok címe alatt található link – " (A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT)" – használatával menthető formátumban letöltheti és/vagy kinyomtathatja, valamint az aktuális állapotában mindig elérhető a webhelyen.

6. A vételár meghatározása

6.1. A tartalmak aktuális árairól a webhely tartalmak tulajdonságait bemutató oldalain tájékozódhat Felhasználó.

6.2. A tartalmaknál feltüntetett vételárak bruttó fogyasztói árak, tehát minden tartalomnál a fizetendő vételár adóval megnövelt teljes összege látható. Az adott értékesítés célországa szerinti szabályok ettől eltérő adótartalmat eredményezhetnek.

6.3. A vételár mindig euróban (EUR) értendő.

6.4. A megrendelések visszaigazolásában mindig a ténylegesen fizetendő fogyasztói ár és az esetleges egyéb költségek is teljes, fizetendő összegükben szerepelnek.

6.5. A webhely weboldalain látható tartalmak árai változtatásának jogát Szolgáltató fenntartja. Az árváltozás a már megrendelt tartalmak árát nem befolyásolja.

6.6. Amennyiben hibás ár szerepel a webhelyen, vagy a megrendelés visszajelzésben különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra – akkor Szolgáltató nem köteles a szolgáltatást hibás áron értékesíteni. Szolgáltató a hibás áron történt megrendelést követően felajánlja a Felhasználó számára a szolgáltatás valós áron történő értékesítését. Amennyiben Felhasználó ezt nem fogadja el, jogosult elállni a megrendelésétől.

7. A megrendelés leadásának módja és lépései, a szerződés létrejötte

7.1. A tartalom kiválasztása

7.1.1. Felhasználó a webhely tartalmak adatait tartalmazó oldalain ismerheti meg a tartalmak lényeges tulajdonságait.

7.1.2. A megrendelni kívánt tartalom adatlapján található „KOSÁRBA” feliratú gombra kattintással indíthatja el a megrendelést a Felhasználó.

7.1.3. Amennyiben Felhasználó több tartalmat kíván megrendelni, a fentiek szerint eljárva több tartalmat helyezhet a kosárba.

7.1.4. Ha a megrendelés előtt a tartalommal kapcsolatban kérdés merülne fel, Szolgáltató ügyfélszolgálata készséggel áll Felhasználó rendelkezésére (elérhetőségek: fentebb az " Ügyfélszolgálat" cím alatt). A megvásárolt tartalom telepítésével, használatával kapcsolatos útmutató a letöltési linket tartalmazó e-mail üzenethez mellékelve elektronikus formában megküldésre kerül a Felhasználó részére.

7.2. A megrendelés leadása és visszaigazolása, a szerződés létrejötte

7.2.1. Felhasználó a megrendelését online, a webhelyen adhatja le, az alábbiak szerint.

7.2.2. A megrendelés leadásának feltétele a regisztráció, a webhelyen nincs lehetőség regisztrációra.

7.2.3. Felhasználó a tartalmak kiválasztása és kosárba helyezése után a weboldal fejlécén található bevásárlókocsit ábrázoló gombra kattintással, illetve a „KOSÁR MEGTEKINTÉSE” feliratú gombra kattintással megtekintheti a kosár tartalmát.

7.2.4. A kosár tartalmát mutató oldalon a Felhasználónak lehetősége van a kiválasztott tartalmak darabszámát jelölő szám átírásával a kívánt darabszámon módosítani, illetve az „Eltávolítás” feliratra kattintással a kosárból ki is veheti az adatott tartalmat.

7.2.5. A „PÉNZTÁR” feliratú gombra kattintást követően az e-mail cím, valamint számlázási adatok megadása szükséges.

7.2.6. Amennyiben a Felhasználó rendelkezik kedvezményre jogosító kóddal, lehetősége van a „Kuponkód” feliratú mezőbe a megfelelő kód beírását, majd a „Beváltás” feliratú gombra kattintást követően kedvezményének igénybevételére.

7.2.7. Ugyanezen az oldalon látható a teljes megrendelés összesített fogyasztói ára, valamint a fizetendő esetleges egyéb költségek bruttó összege; tehát a Felhasználó által fizetendő összes költség.

7.2.8. A Felhasználónak a „Tovább a fizetéshez” feliratú gombra kattintást követően a fizetési mód kiválasztása szükséges.

7.2.9. Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

7.2.9.1. A hiányos vagy nyilvánvalóan hibás adatok bevitelekor a megrendelés folyamatában figyelmeztető üzenet jelenik meg.

7.2.9.2. A kosár tartalma, megrendelés adatai, paraméterei bármikor ellenőrizhetők, változtathatók, vagy akár törölhetők a megrendelés elküldéséig, a megrendelés folyamatában fentiek szerint megjelenő oldalakon visszalépéssel és az adatok módosításával, újabb bevitelével az ÁSZF jelen fejezetének eddigi pontjaiban írtak szerint. Visszalépésre a böngésző visszalépés gombjára kattintással van lehetőség.

7.2.10. Felhasználó a megrendelés fenti adatainak ellenőrzését és az esetleges adatbeviteli hibák javítását követően, a jelen ÁSZF elfogadására vonatkozó nyilatkozat bejelölésével és a „Megrendelés” feliratú gombra kattintással adhatja le érvényesen megrendelését, melyet követően a Szolgáltató átirányít az online fizetési szolgáltató felületére, ahol a Felhasználó teljesítheti a fizetést.

7.2.11. Szolgáltató a megrendelés beérkezését, valamint a sikeres online fizetést követően a megvásárolt tartalom letöltési linkjét haladéktalanul hozzáférhetővé teszi automatikus e-mail üzenet útján a Felhasználónak, az általa on-line megrendelése során megadott e-mail címére, melyet követő 24 órán belül van lehetősége a Felhasználónak a tartalom letöltésére, legfeljebb 3 alkalommal. Az e-mail üzenet tartalmazza a Felhasználó által online fizetés esetén fizetett teljes összeget. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A visszaigazolás akkor tekintendő a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik (tehát az e-mail fiókjába történő beérkezéssel). 7.2.12. A tartalom megvásárlására vonatkozó szerződés a Szolgáltató erről szóló e-mail üzenetének Felhasználóhoz történő megérkezésével jön létre.

7.2.13. Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét a megrendelés beérkezésére vonatkozó visszaigazolás és a megrendelés elfogadására vonatkozó visszaigazolás tartalmának ellenőrzésére. Ha bármelyik visszaigazolás tartalma a megrendelés tartalmától eltér, és az eltérést a megrendelő Felhasználó a visszaigazolás kézhezvételét követő 24 órán belül nem kifogásolja, akkor a szerződésre a visszaigazolás tartalma az irányadó. Az eltérő tartalmú visszaigazolás Szolgáltató felé történő jelzését követően Szolgáltató a jelzést megvizsgálja, indokolt esetben korrigálja a megrendelést.

7.3. Ha Felhasználó a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatainak törlését kéri, vagy azok ilyen célú felhasználása ellen tiltakozik, abban az esetben Szolgáltató nyilatkoztatja a megrendeléstől való elállási szándékáról.

8. A megrendelés utólagos korrigálása

8.1. Amennyiben Felhasználó változtatni szeretne a már leadott megrendelésén, vagy helytelen adatokat adott meg, azt mielőbb jeleznie kell az ügyfélszolgálati elérhetőségeken. Fontos, hogy ezt haladéktalanul tegye meg, hogy a teljesítés megkezdése előtt Szolgáltató korrigálhassa a megrendelést.

8.2. A megrendelés korrigálása esetén Szolgáltató a megrendelésről új visszaigazolást küld a módosított tartalommal, melynek értelmében a módosításnak megfelelően jön létre, illetve – a már korábban elfogadott hibás megrendelés esetén – módosul a vásárlásra vonatkozó szerződés.

9. Fizetési feltételek

9.1. Lehetséges fizetési módok:

9.1.1. Online fizetési szolgáltatással történő előre fizetés:

A megrendelés elküldésének folyamatában Felhasználó által kiválasztott, online fizetési szolgáltató szolgáltatásával történő előre fizetés.

Az online fizetési szolgáltatást a PayPal biztosítja. A szolgáltatás használata során Felhasználó bankkártyával vagy PayPal számlával fizethet.

Az online fizetés során a fizetéshez használt adatait, illetve a bankkártya adatait Felhasználó közvetlenül és kizárólag a PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24, Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg részére adja meg, mivel a fizetés folyamatában átirányításra kerül a PayPal oldalára. A PayPal nem osztja meg az adatokat a Szolgáltatóval. Az online fizetés további feltételeiről a fizetési szolgáltató szerződési feltételei rendelkeznek, melyeket megismerhet Felhasználó a kifizetést megelőzően a fizetési szolgáltató felületén, ahová a megrendelés folyamatában átirányításra kerül.

9.1.2. Online bankkártyás előre fizetés:

A megrendelés elküldésének folyamatában Felhasználó által kiválasztott, online fizetési szolgáltató szolgáltatásával történő előre fizetés.

Az online bankkártyás fizetési szolgáltatást a SimplePay biztosítja. A szolgáltatás használata során Felhasználó bankkártyával fizethet.

A bankkártyával történő fizetés során a fizetéshez használt bankkártya adatait Felhasználó közvetlenül és kizárólag az OTP Mobil Szolgáltató Kft., 1143 Budapest, Hungária körút 17-19. (SimplePay) részére adja meg, mivel a fizetés folyamatában átirányításra kerül a SimplePay oldalára. A SimplePay nem osztja meg a bankkártya adatokat Szolgáltatóval.

Az online fizetés további feltételeiről a fizetési szolgáltató szerződési feltételei rendelkeznek, melyeket megismerhet Felhasználó a kifizetést megelőzően a fizetési szolgáltató felületén, ahová a megrendelés folyamatában átirányításra kerül.

9.2. Amennyiben Szolgáltató a már kifizetett megrendelést a saját érdekkörében felmerült oknál fogva mégsem tudja teljesíteni, az akadály felmerülésétől számított 14 napon belül a Felhasználó részére az általa a megrendeléssel kapcsolatban fizetett teljes összeget visszatéríti.

10. Teljesítési határidő

10.1. Teljesítési határidő

10.1.1. A Felhasználó által megvásárolt tartalom letöltési lehetőségét a Szolgáltató a sikeres online fizetést követően biztosítja a Felhasználó részére e-mail üzenet küldésével, melyet követően 24 órán belül van lehetősége a Felhasználónak a tartalom letöltésére, legfeljebb 3 alkalommal.

10.1.2. Amennyiben Szolgáltató nem tudja teljesíteni a fentiek szerinti határidőn belül a megrendelést, akkor a teljesítési akadály beállásáról annak felmerülését követően haladéktalanul értesíti Felhasználót.

11. A letölthető tartalmakra vonatkozó további rendelkezések

11.1. A megrendelést és a sikeres online fizetést követően a letöltési linket is tartalmazó e-mail üzenetben kapott útmutató alapján töltheti le a Felhasználó a megvásárolt tartalmat. 11.2. A Felhasználónak kizárólag a letöltési link megrendelés során megadott e-mail címre történő kiküldésétől számított 24 órán belül van lehetősége a tartalom letöltésére, ezt követően a letöltési link lejár.

11.3. A Szolgáltató tartalmanként kizárólag 3 letöltési lehetőséget biztosít a Felhasználó részére.

11.4. A letöltött fájlokat számítógépre DNG formátumban, mobiltelefon készülékre XMP formátumban bocsátja rendelkezésre a Szolgáltató.

11.5. Az alkalmazás telepítéséhez mellékelt útmutatót PDF formátumban bocsátja rendelkezésre a Szolgáltató.

11.6. Az alkalmazás használatához szükséges az alkalmazásra használt eszközön a Lightroom 8.3. alkalmazás, vagy ettől újabb verziójának megléte.

11.7. Szolgáltató kódot vagy más technikai megoldást nem alkalmaz a megvásárolt tartalmak letöltésének korlátozásához.

11.8. Felhasználó a vásárlással a tartalmak alábbiak szerinti felhasználására szerez jogosultságot. Felhasználó a megvásárolt tartalmat:

11.8.1. csak saját eszközre töltheti le,

11.8.2. másnak semmilyen formában nem adhatja tovább vagy teheti hozzáférhetővé,

11.8.3. oktatási célra nem használhatja fel semmilyen formában,

11.8.4. üzleti célra nem használhatja fel semmilyen formában,

11.8.5. semmilyen célból nem hozhatja nyilvánosságra.

12. Hibás teljesítés, szavatosság, jótállás, elállási jog

12.1. Hibás teljesítés

12.1.1. Szolgáltató hibásan teljesít, ha a tartalom a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

12.1.2. Nem teljesít hibásan Szolgáltató, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

12.1.3. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hat hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a Szolgáltatót terheli. 12.2. Kellékszavatosság

12.2.1. Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

12.2.2. Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy a szerződéstől is elállhat.

12.2.3. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

12.2.4. Fogyasztónak minősülő Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. (Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.) Ugyanakkor Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

12.2.5. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén a teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

12.3. Jótállás

Szolgáltató nem forgalmaz jogszabály által elrendelt kötelező jótállás alá eső terméket, továbbá önként sem vállal jótállást.

12.4. Elállási jog

12.4.1. A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom, így a letölthető tartalmak tekintetében is a Felhasználót nem illeti meg az elállási jog, ha a Szolgáltató a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Felhasználó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

12.4.2. A teljesítés a letölthető tartalmak esetében azok letöltési linkjének a megrendelés során megadott e-mail címre történő megküldésével, ezáltal a Felhasználó számára történő hozzáférhetővé tételével megkezdődött – illetve egyben teljesült is a szerződés a Szolgáltató részéről.

13. Felelősség kizárása

13.1. A Szolgáltatót jogszabály alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Szabadon dönt a Felhasználó megrendelésének elfogadásáról vagy visszautasításáról. A Szolgáltató kizárja felelősségét az ebből eredő károkért.

13.2. Szolgáltató nem garantálja, hogy a tartalom megfelel a Felhasználó által tervezett bármilyen felhasználási célra. A tartalom leírásában és útmutatójában írtak irányadók a felhasználást illetően, de a konkrét felhasználási körülményekből adódó eltérések miatt a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

13.3. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a webhely rosszhiszemű felhasználásából vagy az internetszolgáltató elérhetetlenné válásából erednek. Szolgáltató nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért. Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek, megrendelések Szolgáltatón kívül eső okból történő megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében Szolgáltatót nem terheli felelősség.

13.4. Szolgáltató a webhely felhasználásának lehetőségét bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti az egyes Felhasználók számára, vagy az összes Felhasználóra nézve a webhely üzemeltetésének befejezésével. Ez esetben a már érvényesen leadott megrendeléseket és a Felhasználó egyéb kérelmeit teljesíti, más esetleges következményekért azonban nem felel. A webhely megszűnése esetén a Szolgáltató lehetőséget biztosít a megvásárolt online tanfolyam adathordozóra történő letöltésére, melyről előzetesen tájékoztatja a Felhasználót.

13.5. A webhelyen megjelenített tartalmak képei eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Szolgáltató nem felelős az ismertetők rajta kívül álló okok miatt szükségessé váló előzetes bejelentés nélküli esetleges változtatásából adódó eltérésekért.

13.6. Szolgáltató a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, az ezekből adódó károkért való felelősségét kizárja.

13.7. A webhelyen található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll Szolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket Szolgáltató törli vagy módosítja. Az ilyen link használatával megjelenített vagy letöltött tartalmakkal kapcsolatban Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli. 14. Egyéb rendelkezések

14.1. Szolgáltató a webhelyen megrendelés böngésző Felhasználók tekintetében is fenntartja magának a jogot az ott található tartalmakra vonatkozó jogi védelem és a webhely felhasználására vonatkozó szabályok tekintetében, azok érvényesítésére és megváltoztatására. Erre vonatkozó szabályokat és nyilatkozatokat Felhasználó a webhelyen folyamatosan közzétett jogi nyilatkozatban, jelen ÁSZF-ben és további tájékoztató dokumentumokban érheti el.

14.2. Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződési feltételekből eredő jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve járnak el.

15. Adatkezelés, adatvédelem

A Szolgáltató által folytatott adatkezelésről az " Adatkezelési tájékoztató" és a "Tájékoztató "sütik" alkalmazásáról" című dokumentumok adnak tájékoztatást.

16. Szerződési feltételek módosítása

16.1. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződési feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa.

16.2. Az egyes megrendelések alapján létrejövő szerződésekre mindig az adott megrendelés végleges – szerződést létrehozó – visszaigazolásához csatolt szerződési feltételek vonatkoznak.

17. Alkalmazandó jog

17.1. Jelen szerződési feltételekben nem rendezett kérdések tekintetében a következő jogszabályok rendelkezési irányadók:

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február

28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról,

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

- a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,

- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

- a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.

26.) Korm. rendelet,

- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

- és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet.

18. Panasz, jogérvényesítés, Szolgáltató feletti felügyelet

18.1. Panasz

18.1.1. Felhasználó a Szolgáltató szolgáltatására, tagjának, alkalmazottjának vagy a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, az áru minőségére vonatkozó panaszával levélben, telefonon és elektronikus levélben fordulhat Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetőségeken:

YEP CONTENT Kft.

Cím: 1089 Budapest, Kálvária utca 7. E-mail: yepcontent.academy@gmail.com

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges, illetve a Felhasználó egyet nem értése esetén, valamint az írásban benyújtott panaszt Szolgáltató legkésőbb harminc napon belül írásban megválaszolja.

18.1.2. Békéltető testülethez fordulás lehetősége

Felhasználó (fogyasztó) a tartalom minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban békéltető testület díjmentes eljárását is kérheti.

Ha Fogyasztó magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, akkor ezen lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület illetékes.

A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek oldalon.

a

A fogyasztó erre irányuló kérelmében a fentiektől eltérő, másik békéltető testületet jelölhet meg.

Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Telefon: +36 1 488 2186 Fax: +36 1 488 2186 E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu Webhely: http://bekeltet.hu

A Fogyasztó magyarországi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában:

Magyarországon az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban szintén a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület jogosult eljárni.

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. Hatáskörébe tartozik a fent megjelölt témájú fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokról és kötelezettségekről.

18.2. Jogérvényesítés bírósági úton

A szerződő felek kölcsönösen együttműködnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket peren kívül, tárgyalásos úton a legrövidebb idő alatt és a legkevesebb költséggel rendezzék. Amennyiben ez nem vezet eredményre, Felhasználó a lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti járásbíróságon, vagy a Szolgáltató székhelye szerinti Pesti Központi Kerületi Bíróságon is megindíthatja a pert.

18.2.1. Ha Felhasználó az Európai Unióban él, az interneten vásárolt tartalomra vonatkozó panaszával kapcsolatban igénybe veheti az Európai Bizottság alábbi online vitarendezési eszközét.

Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja

Webhely: https://webgate.ec.europa.eu/odr

Ezt az internetalapú platformot az EU azoknak a fogyasztóknak hozta létre, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt tartalommal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési testületet) a panasz kezelésére.

Az online vitarendezési platformról és használatáról, a vitarendezés módjáról további információkat a fenti link használatával elérhető webhelyen talál.

18.2.2. Felhasználó az áru minőségére vonatkozó panaszával, Szolgáltató (tagjának, alkalmazottjának) vagy az érdekében vagy javára eljáró személynek a magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, a szolgáltatás minőségére, felelősségi szabályok alkalmazására vonatkozó panaszával a magyarországi lakóhelye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A területileg illetékes járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a http://jarasinfo.gov.hu oldalon.

Felhasználó panaszával fordulhat a Szolgáltató székhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatósághoz is:

Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.

Postacím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.

Telefon: +36 1 450 2598 E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu Webhely: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/fogyasztovedelmi-foosztaly2017

18.3. Felügyelet

18.3.1. Adatkezeléssel kapcsolatos felügyelet: Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit bíróság előtt gyakorolhatja, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 1 391 1400 Fax: +36 1 391 1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Webhely: http://www.naih.hu/

A bírósági út választása esetén a per - az érintett Felhasználó választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

2020.12.19.

YEP CONTENT Kft.